Хүндэлэлгэ

Аха захаяа хүндэлхэ ёһо

19 марта 2015

1017

Эсэгэ, эхэеэ хүндэлэ, эдеэнэйнгээ дээжые эсэгэдээ түрүүн табидаг.


Гэрэл зураг: Вячеслав Урбазаев

  • Хүгшэд, аха заха хүнүүдээр уулзахадаа, малгайгаа абажа, дохин һагад мэндэшэлхэ. 
  • Аха хүнэй харгы хүндэлэн гаража ябабал,тогтоод, урдуураа гаргаха. 
  • Холын айлшанай морёор ерэхэдэ угтажа, морииень сэргэдэ уяад, гэртээ оруулдаг, ябахадань – моринойнь жолоо сэргэһээ тайлажа, гартань барюулдаг, өөрыень мордуулжа үдэшэдэг байгаа. 
  • Хоёр танил һайн нүхэд уулзабал, гааһандаа тамхи нэрэжэ, гааһаяа һэлгэлдэн баридаг, хамарай тамхи татадаг һаа, хөөргэеэ залалсадаг заншалтай байһан юм. Энэ хадаа бэе бэеэ хүндэлһэн тэмдэг болоно. 
  • Гэртэ ороходоо эгээ аха хүнһөө түрүүлэн, саашадаа наһанайнгаа хэмжээгээр һубарилдан ородог байгаа. 
  • Наһатай хүнүүдэй хөөрэлдэжэ байхада, үгыень таһалангүй, шагнаад һууха ёһотой. 
  • Аха заха хүниие хүндэлжэ, нэрээрнь нэрлэхэгүй, үри бэеынь нэрлээд, тэрэнэй ахай, абгай, эжы, баабай гэхэ. 
  • Эдеэлхэдээ аха хүнһөө урид табагта хүрэхэгүй. 
  • Эсэгэ, эхэеэ хүндэлэ, эдеэнэйнгээ дээжые эсэгэдээ түрүүн табидаг. 
  • Эхэ эсэгынгээ, аха эгэшынгээ үгэ дуулаха, урдаһаань һөөргэдэхэ, арсалдаха ёһогүй.
Автор: Багшанарай суглуулбариһаа