30 апреля 2015

Обоо тахилга

829

Тахилгатай нангин шүтөөнэй газар

1999 ондо апрелиин 20-до Шандагата гэжэ газарта шэнэ обоо бодхоогдожо, арамнайлагдаа һэн. Энэмнай Тарбагатайн аймаг ородог дардам харгыгаар ябахада, Вахмистрово һууринай зүүн-хойто зүгтэ тобойжо байдаг хада юм.

30 апреля 2015

Обоо тахилга

1417

Обоо

23 августа 2018

Алтаргана

92

Арадаймнай андалдашагүй баялиг

Буряадай арадай поэт Лопсон Тапхаев “Андалдашагүй баялиг” гэжэ шүлэг соогоо иигэжэ бэшэһэн юм:

...Абай-Гэсэр, Алтан-Шагайе
Арад зомни зохёоходоо,
Үнгэрһэн сагай үнэн шарайе
Үльгэр болгон үлээгөөл даа.

19 марта 2015

Хэшээхэ, сээрлэхэ зүйлнүүд

933

Хүнүүдэй хоорондын харилсаанай сээр

Ямаршье хүнтэй ярилдахадаа, зэргэсэн түрүүн һуухые, ташаагаа тулахые, бодомжогүй үгэ хэлэхые сээрлэхэ шухала. Хахир шангаар дуугархые “муу хүнэй дуун ехэ, мохоо хутагын мүр ехэ” гэдэг ушар бии.