Урлалай ажал ябуулагшад

Цыбикдоржиева Аюна

Цыбикдоржиева Аюна
  • Буряадай эрхим соёлшон (2011)
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
Аюна Владимировна 1985 ондо Новосибирск хотын гүрэнэй ехэ hургуули дүүргэжэ ерэhээр Оросой эрдэмэй академиин Буряадай эрдэмэй түбтэ ажалда орожо, тэндээ аспирант боложо hурана. 1994-1995 онуудта Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай коммерческэ захиралаар ажаллаа. 1995 онhоо 2001 он болотор Буряадай мэргэжэл дээшэлүүлгын hургуулиин орлогшо захирал байгаа. 2002-2006 онуудта хэдэн коммерческэ газарнуудта хүтэлбэрилэгшын тушаалнуудые эзэлжэ хүдэлөө. 2007-2009 онуудта Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ улас түрын уран зурагай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарай орлгошо захирал байба. 2010 ондо М. Н. Хангаловай нэрэмжэтэ түүхын үзэсхэлэн дэлгэдэг газарай захирал болоо. 2011 оной мартын 1-hээ Буряад Уласай Соёлой сайдай захиралтаар Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй Ленинэй орденто академическэ театрай захиралаар томилогдоhон юм. Энэ тушаалдаа 2018 оной сентябрь болотор ажаллаа.