Дамдинов Дарижаб
Үмэнэ Байгалай Агын Буряад тойрогой Урда-Ага һууринда энэ юртэмсэдэ түрэһэн намтартай. 1933 ондо шүлэг бэшэжэ эхилээ. «Золто үдэрнүүд» (1941), «Вождиин уряал (1943)» гэһэн шүлэгүүдэйнь суглуулбаринууд, «Энэ манай» (1940), «Майн парад» (1940) гэжэ нэрэтэй үхибүүдтэ зорюулһан номуудынь хэблэгдэнхэй.

Тэрэ сагай заншалаар поэдэй шүлэгүүд «Алтан Хуули зохёон эблүүлэгшэ алдарта сэсэн коммунис парти», «гайхамшагта Одон — Советскэ конституци» гэхэ мэтэ ниигэм олоной сэдэбүүдтэ зорюулагдана. «Талын капитан» гэһэн шүлэг сооһоо, жэшээ болгон, хэдэн мүр дурадхая:

Хабатай хүхюун колхозой ажал,
Комбайн-корабль хүтэлхэ — жаргал.
Уридшалан ябахада, ажал бүтэсэтэй.
Ургасын һайнда урма — баяртай
Алдарта партим анхарнаш, мэдэнэм.
Абьяастай хурдан ажалаар харюулнам.

Дэлхэйн дайнай галта амисхал Зүблэлтэ ороной хилэдэ туласа ерэшоод байбашье, уянгата мүрнүүдые поэт зохёожо үргэлжэлһөөр:

Уран зохёолшо-коммунист Дарижаб Дамдинов 1942 ондо үбшэлжэ, наһа бараһан байна.