Шоймарданов Рахмет
  • 1994 онhоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Рахмет Шойдуллович Шоймарданов 1961 ондо Зэдын аймагай Инзагата нютагта түрөө. 1988 ондо Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуули түгэсхэhэнэйнгээ удаа хүүгэдэй «Хараасгай» сэтгүүлдэ, Буряадай гүрэнэй радиогой хороондо, Буряадай уран зохеолшодой холбооной зүбшэлэгшөөр, «Байгал» сэтгүүлдэ сурбалжалагшаар ажаллаа.

Р. Шоймардановай шүлэгүүд Зэдын, Түнхэнэй, Захааминай аймагуудай, «Буряад үнэн» сонинуудта, «Байгал» сэтгүүлдэ саг үргэлжэ хэблэгдэдэг.

1990 ондо түрүүшын «Хүгжэмэй эхин» гэжэ согсолбори Буряадай номой хэблэлээр гараа юм. 1994 онhоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн. «Шэлэгдэмэл үдэшэнүүд» гэжэ 2-хи номынь 2004 ондо хэблэлhээ гараа. Р. Шоймарданов бэлигтэй оршуулагша байгаа. 2007 ондо поэт зохёохы замайнгаа эгээл манлайда ябатараа гэнтын аюулда орожо энэ дэлхэйтэй хахасаа.