Муруев Юрий
  • РСФСР-эй арадай зүжэгшэн (1991)
  • Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат
  • Буряадай комсомолой шангай лауреат
  • Бүхэроссиин баледэй зүжэгшэннуудай конкурсын Дипломант
  • Гаваньда болоһон XI-дэхи Бүхэдэлхэйн оюутадай болон залуушуулай фестивалиин лауреат
  • СССР-эй Соёлой яаманһаа «Эрхим ажаллаһанай түлөө» гэһэн тэмдэгтэй
Хүнгэн, тайзан дээрэ ниидэжэ байһан мэтээр хүн бүхэндэ, илангаяа улаан-үдынхидтөө тэрэ сагтаа Юрий Муруев һанагдадаг һэн.

Юрий Фролович Муруев Буряадай гүрэнэй хатарай һургуулиин 1967 ондо дүүргэгшэдэй, хүбүүд басагадай дунда ялас гэмэ одон мэтэ нэгэниинь һэн. Тэрэ 1948 оной июлиин 28-нда Буряадай АССР-эй Ивалгада түрөө.

Училищи дүүргэһэнэй һүүлээр, А.Я. Вагановагай нэрэмжэтэ Ленинградай академическа хатарай училищиин А.И.Пушкинай класста стажировка гараа.

1968 оной май һарада Юрий Муруев Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрта балетнэ бүлэгтэнь орожо, хүдэлжэ эхилээ. Хоёр жэлэй һүүлээр А. Аданай «Жизель» гэһэн баледтэ граф Альбертые наадаа. Залуу хатаршан өөрынгөө ажалда аргагүй дуратай дээрэһээ, хатарай алхам бүхэниие мүлидэг һэн. Энээндэнь хододоо туһалдаг, заажа үгэдэг багша, РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П.Т. Абашеев мүн һэн.

Олоншье жэлнүүдэй үнгэрөөгүй байхада, Юрий Муруев классическа баледүүдэй ялас гэмэ гүйсэдхэгшэ, хатарай оньһые таажа шададагаараа бэшэн сооһоо илгарха, тайзан дээрэ ёһотой хатарай хани боложо тодороо. Тэрэнэй Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрта хүдэлхэдөө наадаһан гол рольнуудые нэрлэбэл: Зигфрид ба Альберт, Колен ба Базиль, Вацлав ба Ромео, Пер-Гюнт ба Тореро, Адам ба Федерико, Солор ба Давид, Гал-Нурман-хан и ба Чёрный Вихрь болон бусад буряад, ород, хари гүрэнүүдэй, мүнөөшье үеын баледүүдтэ хабаадаа.

Энэл жэлдээ Бүхэроссиин баледэй зүжэгшэннуудай конкурсын дипломант, Гаваньда болоһон XI-дэхи Бүхэдэлхэйн оюутадай болон залуушуулай фестивалиин лауреат(1978), Москвада үнгэрһэн буряад литература болон искусствын үдэрнүүдтэ хабаадагша, Минскдэ үнгэрһэнБүхэроссиин залуушуулай фестивальда, Монголдо болоһон хани барисаанай фестивальда хабаадаа. РСФСР-эй арадай зүжэгшэн Екатерина Самбуеватай хамта Хитад, Вьетнам, Япон, Итали, Португали гүрэнүүдээр, мүн Кипр олтирогто түрэл Буряадайнгаа соёлтой танилсуулжа ябаа. 1984 ондо РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ, мүн СССР-эй Соёлой яаманһаа «Эрхим ажаллаһанай түлөө» гэһэн тэмдэгтэ хүртөө.

1991 году совет хатарай искусствэдэ горитой хубитаяа оруулһанайнгаа түлөө Юрий Муруевтэ РСФСР-эй арадай зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Мүнөө Ю.Муруев хани нүхэр, Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн Т.М. Муруеватаяа Буряадай гүрэнэй Лариса Сахьянова ба Петр Абашеевэй нэрэмжэтэ хатарай һургуулиин багшаар, ВСГАКИ-дашье доцентээр ажалладаг. Росси гүрэнэйнгөө балет болон буряадайнгаа хатарай һургуулиие Денис Муруев хүбүүниинь суурхуулдаг.