РУС

Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Ганженко Виктор

Ганженко Виктор
  • РСФСР-эй арадай зүжэгшэн (1988)
  • Буряад АССР-эй гүрэнэй шангай лауреат (1990)
  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ академическэ оперо болон баледэй театрай зүжэгшэн (1967-1991)
Виктор Ганженко — Улаан-Үдын хореографическа училищи түрүү тоодо дүүргэгшэдэй нэгэн (багшань Б.Н.Васильев) Буряадай баледэй Олимпда хурдан түргэн гараһан юм. Арам Хачатурянай баледтэ Спартагтаяа дабан гараа бэшэ, ниидэн гараа гэхээр. Тэрэнэй дадамгай техникэ, арюун шударгы ааша маягтайгаар хатардаг арга боломжонууд харагшадай зүрхэ сэдьхэл буляаһан — Спартагые, Россиин арадай зүжэгшэные Виктор Ганженкые Буряад оперо болон баледэй драматическа театрай алтан жасада оруулһан.

Виктор Ганженко ехэ бэлигтэйгээр лирическэ геройнуудыешье хатарһан юм. Тэрэнэй гүйсэдхэһэн Альберт граф, Зигфрид тайжа, Жан де Бриен, Хүбүүн («Шопениан») ганса нарин налгайгаараа бэшэ, харин дүүрэн сэдьхэл байдалаараа илгардаг.

Бүхэсоюзна мүн бүхэроссиин балетмейстернүүдэй конкурснуудай лауреат Олег Игнатьевай табиһан мүнөө үеын баледүүдтэ Виктор Александрович Ганженкын ажалынь эли тодо, уран хурса гэжэ тэмдэглэмээр.

Ямаршьеб, хэнэйшьеб рольдо: Хозе «Кармен-сюита», Федерико «Испанские миниатюры», Енисей «Арюун гоохон Ангара дүүхэй» (Л. Книпперэй, Б. Ямпиловай), Антоний «Антоний и Клеопатра» Лазаревай баледүүдтэ солист хододоо суг наадагша ханиингаа бэлиг шадабариие үргэн харуулалсадаг һэн.

1978 ондо баледэй солист Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн, 1983 ондо РСФСР-эй габьяата зүжэгшэнын гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэһэн юм.
1991-1994 онуудта Виктор Александрович Ганженко Санкт-Петербургын «Ород Балет» гэжэ труппада хатараа. 1994-2001 он болотор Словени, Хорвати гүрэнүүдээр баледэй багшаар ажаллаһан.

2002 онһоо хэды жэлэй хугасаа соо «Буряад ороной залуу балет» гэжэ труппа эмхидхэжэ, ургажа ябаһан залуу халаанда дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа заагаа, мүн тэрэниие ударидажа ябаа.

Зүүн зүгэй Сибириин гүрэнэй соёлой болон искусствын академидэ хореографиин кафедрада багшалаа.

Мүнөө В.А. Ганженко — Белгородой гүрэнэй соёлой болон искусствын институдай профессор.

Литература:
Альбом-буклет «Народные зүжэгшэны СССР и России — гордость земли бурятской» (Авт. и сост. Н.А. Гончикова, ред. В.Б. Прокопьев, Улан-Удэ, 2007)
Автор: Надежда Гончикова