Гомбоев Аюр
Аюр Гомбоев 2007 ондо Буряадай дунда мэргэжэлэй соёл болон урлалай һургуулиин циркын таһагта орожо һураад, Буряадай циркдэ татаатай аргамжа дээрэ хатаржа тогложо эхилээд, ажаллажа байтараа, 2010 ондо сэрэгэй албанда татагдаһан байгаа. 2014 оной март һарада циркдээ бусажа ерэнэ. Тэрэ гэһээр наадаһаар, урган хүгжэһөөр, Буряадай циркын гол зүжэгшэдэй нэгэн болонхой хүдэлжэ байна. Аюр Болотович хэдэн хэрэгсэлнүүдые зэргэ хэрэглэжэ тоглодог бүлэгтэ ородог. Дүүжэн мэтээр табигдаһан хабтагай дээрэ бууха 3-4 зүжэгшэдые бэе дээрээ үргэжэ байха хүсэтэй, тэдэнэй дээрэһээ хабтагайн нэгэ захада буухада, нүгөө захадань байһан зүжэгшэн харбуулжа, дээшээ ниидэжэ гарадаг. Тиихэдээ доро байгшын шадабариһаа, тэрэнэй тэнсүүриһээ тоглолтын энээхэн хуби дулдыдадаг юм.
 Аюр Болотович тайзан дээрэ зохид хүдэлсэтэй, аюулгүй тоглолтын арга нүхэсэлнүүдые бэдэржэ, хэрэглэжэ байдаг юм. Тоглолтын хэрэгсэлнүүдые гарһаа гарта, туһалагшадаа гү, али ондоо зүжэгшэндэ дамжуулгые бэрхээр гүйсэдхэдэг болонхой. Аюрай хабаадалгатай үнгэрһэн циркын тоглолтонууд гэхэдэ: «Маугли», «Белоснежка и семь гномов», «Питер Пэн», «Джуманджи», «Легенды Байкала», «Где живет Новый год», «9 ветвей» б.б. домогууд, үльгэр онтохонууд. Соёлой жэлэй уряал доро Тыва, Хакас Уласуудаар нүүдэл тоглолтонуудта ябалсаа. Буряад Уласайнгаа аймагуудаар, Үбэр-Байгалай хизаараар, Оросой Холбооной томо хотонуудаар — Южно-Сахалинск, Москва, хабаровск, Якутск, Ленинград, Эрхүү, Ангарск. 2018 оной апрель соо буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаа.