Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бальжинимаева Санжана

Бальжинимаева Санжана
2011 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули хүгжэмэй шуулга хүтэлхэ мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
2008 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушанаар ажаллана.