Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Шелкова Галина

Шелкова Галина
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1973)
  • Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн (1976)
  • РСФСР-эй габьяата зүжэгшэн (1979)
  • Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн (2000)
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат (1992)
  • Хүндэлэлэй орденоор шагнагдаһан (1988)
Бэлигтэй зүжэгшэн Галина Дмитриевна Шелкова ород драмын театрай тайзан дээрэ хүбүүдэй, басагадай рольнуудые наадажа эхилһэн намтартай. Энэ хаһань жараад онуудай эхин бэлэй. Лопе де Вегын «Девушка с кувшином» гээшэдэ Лаурын, Г. Мдиваниин «День рождения Терезы» зүжэгтэ Аманду, Салынскийн «Камешки на ладони» зүжэгтэ Анна, М. Каримай «Ночь лунного затмения» зүжэгтэ Зубаржат, М. Рощинай «Валентин и Валентина» гэжэ зүжэгтэ Валентина боложо наадаһанайнь удаа харагшад шэнэ рольнуудта наадахыень хүлеэжэ ядадаг болоо һэн. Тэрэнэй удаа Б. Васильевай «В списках не значился» гэжэ туужаар табигдаһан зүжэгтэ еврей яһанай Мирра басаган, Ч. Айтматовай «Материнское поле» зүжэгтэ эдирхэн Алима гээд шэнэ рольнуудынь һубаряа бэлэй. Тэрэ жэлнүүдэй томо захатануудынь гэхэдэ, Л. Дьярфашай «Проснись и пой» гэжэ зүжэгтэ Карола, А. Галинай «Звезды на утреннем небе» зүжэгтэ Анна, А. Островскийн «Не всё коту масленица» Агничка Круглова гээд тоолохо болоо һаа, олон даа.

Россиин арадай зүжэгшэн Галина Шелкова арбан жэлэй туршада Горинай «Поминальная молитва» зүжэгтэ Голдын роль гүйсэдхөө. Энэ бэлэн бэшэ рольдо зүрхэ сэдьхэлээрээ оролдожо наададагынь харагшад үндэрөөр сэгнэдэг. Тиихэдэ Ф. Достоевскийн «Дядюшкин сон» гэжэ зүжэгтэ Софья Петровнагай рольдо, Шиллерай «Мария Стюарт» гэжэ трагедидэ Анна Кеннеди, А. Чеховай «Вишневый сад» зүжэгтэ Шарлота Ивановнагай рольдо ехэ тааража наадаһан байдаг.

Тусгаар тэмдэглэмээр рольнуудынь: Мадлена (М. Булгаковай «Кабала святош» гэһэн зүжэг), Полина Андреевна (А. П. Чеховай «Чайка»). Ондо ондоо абари зантай эхэнэрнүүдэй дүрэнүүдые тэрэ байгуулбашье, зөөлэн нимгэн сэдьхэлтэй байһаарнь, зулгы эелдэр зан абаряарнь эдэ образуудынь нэгэдүүлмээр.

А.Толстойн «Смута» гэжэ гурбан боти номой удхаар табигдаһан зүжэгтэ Мария хатан боложо наадахадаа, зүжэгшэн ямаршье хэрүүл шууяа гаргажа шадаха хатуу, дошхон, хэрзэгы абари зантай, зандарган зантай Малюта Скуратов гэжэ эсэгэһээ нэгэшье дутахагүй эзэрхэг, ноёрхуу эхэнэрые харуулна.

Һүүлэй жэлнүүдтэ зүжэгшэнэй наадаһан хүдэлмэринүүд тусгаар сэсэн бодол, нарин нягта хандасаар, тодо хурса наадаар илгарна. Тэдэнэй нэгэн Ф Шиллерэй «Мария Стюарт» гэжэ трагедидэ Анна Кеннедиин роль болоно. Шүүмжэлэгшэд Галина Дмитриевнагай ролиие эгээл эрхим рольнуудай нэгэн гэжэ тэмдэглээ бэлэй.

Литература:

1. Н.А. Гончикова. «Народные артисты СССР и России — гордость земли бурятской», Улан-Удэ, 2007.
2. Лилия Маркина. «Галина Дмитриевна Шелкова».