Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дамбаев Баярто

Дамбаев Баярто
  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай бүжэгшэн, репетитор
  • Россиин габьяата зүжэгшэн (2010)
  • Буряад Уласай Гүрэнэй шангай лауреат (К. Орфой «Кармина Бурана» баледэй Ловец Фортуны гэжэ партиин түлөө (2006)
Баярто Цырендоржиевич Дамбаев Улаан-Үдын хатарай училищи дүүргэһэн (РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П. Т.Абашеевэй бүлэг, 1994).

Баярто Дамбаевай тайзан дээрэ гарахалаар, харагшад халуун альга ташалгаар угтадаг. Энэл даа тэрэ «Лебединое озеро» баледэй жаргалтай Шут, али Ш. Гуногой «Вальпургиевая ночь» балед соо хүнгэн солбон Сатир, «Тысяча и одна ночь» гэжэ баледэй шалюун ба хамаа-харьяагүй Али-Баба.

Һонинууд соо тэрээн тухай иигэжэ бэшэhэн байдаг: «Б. Дамбаевай хатар — эршэ зоригоор, драмаар дүүрэн, гэнтэ бууһан тэсэбэригүй эрмэлзэл». Иимэл даа тэрэнэй «Бахчисарайн фонтан» соохи Нурали, А. Бородинай «Игорь тайжа» соохи половецкэ хатарнуудта эрхэ сүлөөдэ дуратай Половчанин.

Г. Доницеттиин «Арлекинада» соо Леонардын парти гүйсэдхэхэдөө, бэлигтэй зүжэгшэнэй комедийнэ шадабаринь тобойн гаража, тэрээндэ ехэ амжалта асарhан байна. Үшөө хэдэн магтаал hайшаалда хүртэhэн олон дүрэнүүдые нэрлэмээр: Л.Делибэй «Коппелиин» Франц, Л. Минкусэй «Дон Киходой» Санчо-Пансо, «Арлекинадын» Арлекин, П. И. Чайковскийн «Франческа да Риминиин» Джотто, В. Гаврилинай «Анна на шее» баледэй Модест, С. Прокофьевой «Ромео, Джульетта хоёр» соо Меркуцио болон бусад. Энэл наадаха шадабаринь ба өөрын онсо маяг, аляа шог ба онсоор дура таталга Баярто Дамбаевые жэнхэни гротескын зүжэгшэн болгоно. Дамбаев хүнгэн гэгшын дэбхэрэлгэтэй, шадамар эрьелгэтэй, айхабтараар хүгжэмөө мэдэрдэг зүжэгшэн мүн. Тусхай партинуудые угаа бэрхээр гүйсэдхэһэнэй түлөө Дамбаев Баярто баледэй бүлэгтэ онсо һуури эзэлдэг.

Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай баледэй бүлэгтэй Дамбаев Оросой Холбооноор ба США, Тайвань, Хитад, Монгол. Украина гүрэнүүдээр гатрольнуудаар ябалсаhан.

Б. Ц. Дамбаев гүйсэдхэхы ажал ябуулгынгаа хажуугаар театрай залуу зүжэгшэдэй эрилтэтэй, мэдэсэ ехэтэй багша юм. 2011 ондо Баярто Дамбаев Канадын Питер Куанц гэжэ балетмейстер-найруулагшатай нягта холбоотойгоор нэгэ акттай «Souvenirs de Bach», «In Tandem», «Dzambuling» гэһэн зүжэгүүдтэ бүхы бэлиг шадабарияа элсүүлэн ажаллаhан байна.
Өөрынгөө дүршэл, уран шадабари Буряадай хатарай колледжын hурагшадта дамжуулжа, Баярто Цырендоржиевич ахамад ангинуудтань эрэгтэйшүүлэй классическа хатар заана. Тэрэнэй һурагшад Урда Солонгосто, Турцида, Шэнэ Зеландида болон Петрозаводск, Екатеринбург, Улаан-Үдэ хотонуудта ажалладаг.

Шангуудынь:
Буряад Уласай Соёлой яаманай диплом (2004)
Буряад Уласай Засаг газарай Захиргаанай Хүндэлэлэй грамота (2005)
Буряад Уласай Соёлой яаманай диплом (2007)
Театрай ажал ябуулагшадай холбооной диплом
Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г.Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай диплом.