Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Доржипаламова Дарима

Доржипаламова Дарима
  • 1988 ондо Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн
  • «Байгал» театрай ветеран
Аглаг hайхан Ага нютагай бэлигтэн 1948 ондо түрэһэн. Эдир багаhаа хатар нааданда дуратай, хүдөөгэй нааданда ходо хабаададаг бэлигтэй басагые «Байгал» ансамблиин хүтэлбэрилхы бүлэг анхаржа, ансамбльдаа уриhан байна. Тиин Дарима Доржипаламова 1963 онhоо зохёохы намтараа «Байгал» ансамбльда эхилээ. Түрэхэ гарахаhаа уян бэетэй, нугархай, бэлиг шадабаритай хатаршан, тиихэдэ 15-тайхан басаган, ансамблиин хатарай бүлэгэй түрүү, гол зүжэгшэн боложо тодороо. Буряад хатарай жэшээтэ урлал болоhон, 1968 ондо «Манай басагад» гэhэн хатарай табигдахатай сасуу Дарима Доржипаламова эндэл абьяас бэлигээ гэршэлэн, гол солист болон хатараа. «Манай басагадай» тэрэ гэhээр олондо мэдээжэ болоhониинь Дарима Доржипаламовагай хубита мүн лэ ехэ. Борис Ляпаевай зохёон табиhан «Эрьелдээшэн» болон бусад шог зугаатайхан хатарнуудые Дарима Доржипаламова урматайгаар, харагшадта хадуугдамаар хатардаг байhаниинь онсолмоор. 1960 онhоо эхилжэ, 1980-дахи онууд болотор «Байгал» ансамбльтай гастрольда ябажа, элдэб харалга наадануудта эдэбхитэй хабаадаа, Москва, Новосибирск, Киев хотонуудаар Буряадай соёл урлалай декадануудта хабаадаhан баян зохёохы намтартай. Гүрэн түрынгөө хилэ хизаараар, хари гүрэнүүдээр арадайнгаа баялиг аша үрэтэйгөөр харуулжа, 1988 ондо Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн гэhэн нэрэ хүндэдэ Дарима Гонгоровна Даржипаламова хүртэhэн. Налгайхан, найдамтай нүхэр, залуушуулда залуур болохо эгэшэ нүхэр мүнөөшье театрайнгаа ветерануудай ансамбльда дуратайгаар ябадаг, хатар наадаяа харуулдаг юм.