НА РУССКОМ

Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Танхаев Тогмит

  • Буряадай гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай дуушан (1991он)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
  • Л. Л. Линховоинай нэрэмжэтэ дуушадай тойрогой урилдаанай хоёрдохи шангай лауреат
  • Л. Л. Линховоинай нэрэмжэтэ дуушадай улас түрын урилдаанай хоёрдохи шангай лауреат
Тогмит Бадмаевич Танхаев 1991 ондо Астраханиин гүрэнэй дуу хүгжэмэй дээдэ hургуули дүүргээд, тэрэл жэлдээ Буряадай оперо болон баледэй академическэ театрта оперын дуушанаар ажалда абтаа. Театрай зүжэгүүдые аргагүй түргөөр шудалаад, үни болонгүй түрүү дуушадай зэргэдэ ороһон байна. Илгарма гоё уран бэлигтэй, ехэ ажалша хүн гэжэ суг хүдэлдэг нүхэдынь тэмдэглэдэг. Театрта табигдаһан оперын зүжэгүүдтэ хабаадажа, хорёод гаран жэлэй туршада баритон хоолойгоороо олохон партинуудые гүйсэдхөө. Хүүгэдтэ зорюулагдаһан зүжэгүүдтэшье хабаададаг. Дуушан театрайнгаа бүхы тоглолтонуудта буряад, ород арадай дуунуудые, совет болон гадаадын хүгжэм зохёогшодой дуунуудые дууладаг юм. Тогмит Танхаев СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Л. Линховоинай нэрэмжэтэ Буряадай улас түрын болон Агын тойрогой урилдаануудта амжалтатай хабаадаhан, мүн тиихэдэ РСФСР-эй арадай зүжэгшэн Бадма Балдаковай нэрэмжэтэ дуушадай урилдаануудта нэгэнтэ бэшэ лауреат болоо һэн.

Тогмит Танхаевай зохёохы бэлигтэй Буряад ороной олон аймагуудай, тиихэдэ Оросой хотонуудай, гадаадын оронуудай (Урда Солонгос, Монгол, Итали) харагшад танилсаhан байха. Тэрэнэй һайхан хоолой агаарай долгёор, сэнхир дэлгэсээр зэдэлжэ байдаг. Буряадай хүгжэм зохёогшодой дуунуудые, оперын дуунуудые миндаһан дээрэ бэшүүлжэ, радиогой алтан жасада орууланхай.

Тогмит Танхаевай жаса:

Риголетто  («Риголетто» Д. Вердиин);
Жермон  («Травиата» Д. Вердиин);
Граф ди Луна  («Трубадур» Д. Вердиин);
Фигаро («Севильский цирюльник» Д. Россиниин);
Роберт («Иоланта» П. И. Чайковскийн);
Онегин («Евгений Онегин» П. И. Чайковскийн);
Елецкий («Пиковая дама» П. И. Чайковскийн);
Валентин  («Фауст» Ш. Гуногой);
ЭДанкайро («Кармен» Ж. Бизен);
Сильвио «Паяцы» Р. Леонкаваллын);
Фальк  («Летучая мышь» И. Штраусай);
Веденецкын айлшан  («Садко» Н. А. Римский-Корсаковай)
Дээдын һүгэдэгшэ  («Самсон и Далила» К. Сен-Сансай);
Эдвин  («Сильва» И. Кальманай) болон бусад.

Хүүгэдэй зүжэгүүд:

«Алтан дальбараа» В. Улановскийн;
«Муха-Цокотуха»  А. Кулешовай;
«Үльгэрэй орондо аяншалга»;
«Оливер Твист», Л. Барта болон бусад.