Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Балданова Дарима

Балданова Дарима
  • Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (хүгжэмшэн)
Дарима Солбоновна Балданова Хори нютагта түрэһэн юм. Хориин 1-дэхи дунда һургуули, нютагайнгаа хүүгэдэй хүгжэмэй һургуули дүүргэһэн.

2003 ондо Улаан-Үдэ хотын П. И. Чайковскийн нэрмэжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули дүүргээд, Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёл уралалай ехэ hургуулида hуража, дүүргэжэ байна.

Дарима Балданова «Байгал» театрай хүгжэмэй шуулгын зүжэгшэнээр хүдэлхэһѳѳ гадна, Улаан-Үдэ хотын хүүгэдэй уралалай 1-дэхи һургуулида иочиной ангида багшална.