РУС

Зүүдэн зүнтэй

Зүүдэ тайлбарилха номһоо

3 февраля 2015

1023


Гэрэл зураг: Алена Цыденова

    • Олон үхибүүдые зүүдэлбэл, мүнгэ ехэтэй болохо. 
    • Хүүгэдые хүхүүлжэ байнаб гэжэ зүүдэлбэл, бэе, сэдьхэл элүүржэхэ. 
    • Хүүгэдые сохижо байнаб гэжэ зүүдэлбэл, таарамжагүй хэрэг болохо. 
    • Хүүгэд таалажа байна гэжэ зүүдэлбэл, амжалта олохо, хүг баяр болохо. 
    • Дарһа (архи) зүүдэлбэл, хии морин һэргэжэ, аза тохёолдохо. 
    • Хара хилээмэ зүүдэлбэл, һайн хүнтэй нүхэрлэхэ, ядарһан сагташни хүн туһалха. 
    • Холынгоо түрэлые зүүдэлбэл, бэе, сэдьхэл амаржаха. 
    • Эсэгэ, эхэеэ зүүдэлбэл, туһаламжа хүртэхэ. 
    • Эхэеэ зүүдэлхэдэ, аза тохёолдохо. 
    • Эсэгэтэеэ арсалдажа байнаб гэжэ зүүдэлбэл, ажал хэрэг һамарха. 
    • Үхэһэн хүнһөө юумэ абажа байнаб гэжэ зүүдэлбэл, буян хэшэг арьбажаха, эд мал дэлгэрхэ. 
    • Наадажа байһан үхибүүдые зүүдэлбэл, хүсэл, сэдьхэл ханажа, досоо амар болохо. 
    • Һайхан басагадые зүүдэлбэл, таараха хүнтэй танилсаха. 
Автор: “Толон” һонин