Театрнууд

Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын гүрэнэй театр

14 марта 2014

1586

Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын гүрэнэй театр

Фото © Buryad-Mongol Nom

Буряад-Монголдо Ород драмын гүрэнэй театр байгуулгын эхиндэ Уласхоорондын тамирай Улаан талмайе идхалга хэжэ бүхэсоюзна гастрольдо ябаһан Москвагай Эмхидхэлэй нүүдэл театр нүлөө үзүүлhэн юм. Тэрэ 1928 ондо Дээдэ-Үдэ ерэжэ, 1928 оной ноябриин 2-то Буряад-Монгол мэргэжэлтэдэй Эблэл ба Москвагай Эмхидхэлэй театр хоёр хэлсээ баталһан. Тиин 1928 оной декабриин 22-то А. Файкогой «Человек с портфелем» гэhэн зүжэг Буряад Уласта театрай ажал ябуулгын эхин боложо үгөө бэлэй.

Эмхидхэлэй театр хэды саг болоод, Москва хүрэбэ, харин Улаан-Үдэдэ Ород театрай бүридэлдэ шэнэ зүжэгшэд абтаба, түбһөө бэлигтэй найруулагшад ерэбэ. Буряад-Монголой АССР-эй СНК-гай 1934 оной июниин 4-нэй 1575 дугаарай тогтоолоор театр мүнгөөр хангагдаба.

1941-1943 онуудта Улаан-Үдэдэ СССР-эй арадай зүжэгшэн А. Г. Крамовай хүтэлбэри доро Харьковһаа нүүжэ гараһан театр ажаллажа байгаа. Ород драмын театрай зарим зүжэгшэд Харьковай театрай бүлэгтэ ороо, бэшэниинь 1940 онһоо В. А. Закатовай хүтэлжэ ябаһан ТЮЗ-ай труппада ороо. 1948 оной майн 28-да БМАССР-эй Министрнүүдэй Зүблэлэй 209 дугаарай тогтоолоор Ород драмын театрай ба эдир харагшадай театрай бүлэгүүд нэгэдээ.

1991 ондо театрта декабрист Н. А. Бестужевай нэрэ олгогдоо. Театрай труппада Буряад Уласай, Оросой Холбоото Уласай арадай зүжэгшэд В. С. Гусев, П. Р. Гофман, Р. С. Бенская, К. Т. Никулина, И. В. Юхневич, О. К. Мизевич, М. Н. Железнова болон бусад бэлигтэй мэргэжэлтэд ажаллаа. Театрта Панковтоной уг залгамжалха заншал бии болоһон, мүнөө гол дүрэнүүдые Россиин арадай зүжэгшэд Н. К. Туманова, Г. Д. Шелкова, Россиин габьяата зүжэгшэд Л. Архипова, С. Г. Рыжов, М. М. Ланина гэгшэд амжалтатайгаар гүйсэдхэжэ байдаг.  
 
П.Г. Степановай хүтэлжэ ябаһан Ород драмын театр 2009 ондо шэнэ байшанда ороһон юм. Театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ А. Баскаков.