Музейнүүд

Улаан-Yдэ хотын түүхын музей

14 апреля 2014

1320

Хотын музей «Арбат» дээрэ оршодог.

Улаан-Yдэ хотын түүхын музей
1999 оной декабриин 10-да Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай тогтоолоор байгуулагдаа. 2000 оной июнь һарадамузей Свердловой гудамжын 13-дахи байшанда ажалаа эхилһэн, харин 2001 оной март соо шэнэ газарта нүүжэ, 3 жэлэй туршада заһабарилагдажа, хүдэлжэ эхилээ юм. 2004 оной июнь һараһаа музей Улаан-Үдын түүхэтэ газарта, Ленинэй гудамжын 26-дахи байшанда, наймаашан угай хүндэтэй эрхэтэн Иван Флегонтович Голдобиной буусада оршоно.

1-дэхи гильдиин эрхүүгэй наймаашан И. Ф. Голдобиной бууса 1879 ондо Н. А. Паувай зурагаар баригдаһан. 1880 ондо гэр тойрон барилгануудай шэнэдхэн байгуулга эхилжэ, энэ бууса дээрэ хараалагдаhан ёhоороо 1888 ондо нэгэ дабхар гэр, шулуун залгалаа, дороо малтаhан ехэ хүндытэй архиин үйлэдбэри (энэнь мүнөө үе болотор хүрэжэ ерээгүй) баригдаһан. 1891 оной июниин 21-дэ Голдобиной гэртэ дэлхэй тойрон аяншалгаһаа бусажа ябаһан хаанай уг залгаха II Николай бууһан юм. 1892 ондо И. Ф. Голдобиной наһа барахада буусые тэрэнэй һамган, Елизавета Ивановна Голдобина (удаань Кукель) эзэлһэн юм. 1900-дахи онуудаар Елизавета Ивановнагай Киев нүүхэдэ, Иван Флегонтович Голдобиной хүбүүн Николай Иванович буусын эзэн болоһон. Октябриин хубисхалай һүүлээр Хүдэлмэришэд, таряашад болон солдадуудай депутадуудай Зүблэлэй шиидхэбэреэр энэ гэр хуряагдан абтаhан байгаа. Совет засагай жэлнүүдтэ энэ гэртэ элдэб эмхи зургаанууд, зарим байрануудтань хүнүүдшье ажаhуудаг байһан. 1996 ондо энэ бууса юрэнхы барилгын болон хотын барилгын хүшөө гэжэ соносхогдоhон юм. 

Мүнөө хотын энэ музейдэ Верхнеудинск мүн Улаан-Үдэ хотонуудтай холбоотой үзэсхэлэнгэй зүйлнүүд дэлгэгдэнхэй. Үшөө тиихэдэ «Зазеркалье» («Гэрэлэй ара») гэһэн хүүгэдэй болон ехэшье зоной ябаха уран бэлигэй hургуули, «Ключ» («Булаг») гэжэ түрүүшынгээ алхамуудые хэжэ захалhан уран зураашадай зүйлнүүдэй үзэмжын дайда ажаллана. Тиихэдэ аяншалжа бууhан айлшад болон бусад зондо ябагааршье, унаа дээрэ hуугаадшье ябажа хараха арганууд олгогдонхой.