Музейнүүд

Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай угсаатанай зүйн музей

14 марта 2014

1335

Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай угсаатанай зүйн музей

Фото © Buryad-Mongol Nom

Yбэр Байгалай хизаарай арадуудай угсаатанай зүйн музей 1973оной июль һарада нээгдэһэн. Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай угсаатанай зүйн музей мэдээжэ эрдэмтэн А. П. Окладниковай зууршалгаар нээгдэһэн байгаа, Улаан-Үдын захада, Дээдэ-Онгостой гэжэ гоё һайхан газарта оршодог. Энэ музейтэй танилсалга үндэһэн Буряадай дээдэ үеын бодото хүшөөнүүдэй байһан малтамалнуудай суглуулбариһаа эхилнэ. Байгалай үмэнэ ажаһуудаг хүнүүдэй ажабайдал харуулһан хубидань һэеы гэр һажаан түхэреэлжэ баригдаһан модон гэр ба элдэб шадалтай таряашадай буусанууд бии. Үбэр Байгалайхидай хубида модон барилгын ёһо заншалнуудые баримталан баригдаһан шэмээшэгүүдэй бууса, баян шадалтай буряад хүнэй бууса – эдэ бүгэдэ харагшадай һонирхол эгээл ехээр татадаг байха юм. Эндэхи суглуулбарида 6 500 гаран шухаг зүйлнүүд тоологдоно.