РУС

21 июля 2015

Уг гарбал

693

Эхирэд угсаатан

Эрьеын габа эхэтэй,
Эреэн гутаар эсэгэтэй.

21 июля 2015

Уг гарбал

565

Хонгоодор угсаатан

Хонгоодорнууд гээшэ хэд бэ? Энэ хадаа тон багаар шэнжэлэгдэһэн асуудал болоно.

21 июля 2015

Уг гарбал

594

Ураг түрэлэй холбоо

Ураг түрэлэй, уг гарбалай данса бэшэгые наряар хүтэлжэ ябаһан бууралнуудай нэгэнтэй би һаяхан уулзаа бэлэйб. Тэрэ буурални 1912 оной үхэр жэлдэ мүнөөнэй Дунда Губиин аймагай Дэлгэр-Хангайн Ямаагийн Баруун-Цохын буусада түрэһэн Будын Хас-гуай алдартай.

21 июля 2015

Уг гарбал

650

Угнай үнэр баян болоно

Хүүгэдые балшар бага наһанһаань уг гарбалаа мэдэжэ ябахаар хүмүүжүүлхэ гээшэ үргэн ниитэ арад түмэнэй гол зорилго, нангин уялга болоно бшуу. Тиимэһээ жэшээ болгон, би өөрынгөө, Бата-Мүнхэ Жигжитовэй, уг гарбалай һарбаалжа һурагшадай анхаралда дурадхахамни.

21 июля 2015

Уг гарбал

636

Угаймнай удха

...монгол-буряадай эшэ үндэһэ табигшад хадаа Бүртэ-Шоно, Гуа-Марал байгаа. Тэдэнэй хүбүүдэй нэгэниинь Хоридой-мэргэн. Энэ хүн Баргажан-гуа нэрэтэй һамгатай бэлэй. Тэдэнэй басаганиинь Алан-Гуа болоно.

21 июля 2015

Уг гарбал

549

Угаа хүндэлхэ ёһо

Ябажа ябахадамнай жаргалтай,
Зорижо ябахадамнай золтой
Энэ мүргэлыемнай мүргэл болгогты.
Һайн мүргэлыемнай мүргэл болгогты.

21 июля 2015

Уг гарбал

1369

Уг гарбалаа мэдэжэ ябая!

«Угаа мэдэхэгүй хүниие
Уһан дээрэһээ гал эдихэ,
Түрэлөө мэдэхэгүй хүниие
Тэмээн дээрэһээ нохой зууха...»

21 июля 2015

Уг гарбал

475

Түрэл ба түрэлнүүд

Төөрижэ ябаһаар, түрэлөө олохо,
Зобожо ябаһаар, золоо олохо.

20 июля 2015

Уг гарбал

930

Сонгоол угсаатан

Буддын шажанай дэлгэржэ, бөөнэр болон бөө мүргэлтэдые хашажа байха үедэ тэдэнэр Эрхүү можын Худай голой һалаа болохо Мүрэн голой эрье шадарай нютагуудаар ажаһуухаяа ерээ һэн.

20 июля 2015

Уг гарбал

536

Сартуул угсаатан

Сартуул угсаатан болбол Сарата уулын хормойдо анха түрүүн ажаһуудаг байгаа. Сарата уулын орой гээшэ һара мэтээр яларжа байдаг һэн ха.

20 июля 2015

Уг гарбал

369

Нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэе!

Мүнөөнэй байдалаар харахада, зарим хүнүүд нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэхээ болиһон. Нагасын орондо ахай гэдэг.
Энэ манай нэгэ ехэ алдуу болоно. Буряад угсаатанайнгаа ёһо гурим эбдэнэбди.
Хүн гээшэ хододоо нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэхэ ёһотой

20 июля 2015

Уг гарбал

394

Булгад угсаатан

Булгад хадаа Эхирэдэй ахай гэжэ тоологдодог байгаа. Ушар иимэһээ Булгад, Эхирэд үринэр гэжэ түүрээн мүргэдэг байһан гэхэ.

20 июля 2015

Уг гарбал

452

“Буряад” гэһэн нэрэ

Мүнөө «буряадууд» гэхэдээ, томо ехэ угсаата байгуулганууд гэжэ ойлгонобди: хори, эхирэд, булгад, хонгоодорнууд, сонгоолнууд, сартуулнууд.