Буряадай мэдээжэ зон

Виктор Мункин — бэлигтэй багша-физик

30 ноября 2021

170

Виктор Санжимитыпович Мункин Хэжэнгэ һууринда 1932 ондо түрэһэн юм.

Виктор Мункин — бэлигтэй багша-физик
Виктор Мункин — бэлигтэй багша-физик. Тэрэ Хэжэнгын дунда һургуули дүүргэһэнэйнгээ удаа, Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай багшанарай дээдэ һургуулиин оюутан боложо оробо. Виктор Санжимитыпович 1956 ондо дээдэ һургуулияа түгэсөөд, түрэл Хэжэнгынгээ дунда һургуулиин физикын багшаар хүдэлжэ эхилбэ. Тэрэ 1991 — 2007 онуудта Хэжэнгын лицей-һургуулида ажалайнгаа намтар үргэлжэлүүлээ һэн, бүхы наһаараа, табя гаран жэлэй хугасаа соо Хэжэнгынгээ эдэ хоер һургуулинуудта хүдэлөө юм. 
Виктор Санжимитыпович олон жэлдэ Хэжэнгынгээ дунда һургуулида шударгыгаар, үнэн сэхээр хүдэлһэн юм. Бэлигтэй багша Виктор Санжимитыпович физика заахадаа өөрынгөө онсо арга шадабаритай , һургаха зааха аргануудтай байһан юм. Агууехэ физик Альберт Энштейн иигэжэ бэшэһэн байдаг:

«Умеет учить тот, кто учит интересно, кто излагает свой предмет, хотя бы и самый отвлеченный, так, чтобы в душе ученика зазвучали ответные струны, и ни на минуту не засыпала его любознательность».

Виктор Санжимитыпович одоол иигэжэ физикээрээ шабинараа һонирхуулжа шададаг байһан багша. Баһал тиихэдэ, бэлигтэй багша үхибүүдтэ хэшээлнүүдтээ харуулан ойлгуулха хэрэгсэлнүүдые бүтээдэг байгаа. 1965 ондо В.С. Мункинай «Из опыта оборудования кабинета физики» гэжэ ажалыень РСФСР-эй педагогикын академии үндэрөөр сэгнэһэн юм, бэлигтэй багшын ажалыень «Центральная картотека передового педагогического опыта» гээшэдэ оруулһан юм. Виктор Санжимитыпович 1970-д онуудта дунда һургуулинуудай кабинетна системада оролгодо хубитаяа оруулһан юм. Тэрэнэй шабинарынь аймагай, республикын, зональна физикын болон астрономиин олимпиадануудта иладаг байһан юм.

Виктор Санжимитыповичай хори гаран шабинарынь эрдэмэй дид-докторнууд, дүрбэн шабинуудынь физико-математическа ба техническа эрдэмэй докторнууд болонхойнууд юм. Дмитрий Зиминай «Династия» гэһэн Фонд, Бүхэроссин физикын болон математикын багшанарай конкурс үнгэргэдэг юм, нэрлэгдэһэн Фонд, Виктор Санжимитыповичые «выдающийся учитель, названный своими учениками» гэжэ тодоруулһан байна.

Виктор Санжимитыпович олон тоото багшанарай семинарнуудта, конференцинуудта элидхэлнүүдые хэһэн юм, өөрынгөө һургаалиин арга зүйгөөр, арга шадабаряараа хубаалдадаг байһан юм.

Виктор Мункин багшынгаа бэлигһээ гадна, зүжэгшэнэй бэлигтэй байһан юм. Тэрэ Хэжэнгын арадай театрай зүжэгүүдтэ гол рольнуудые гүйсэдхэһэн юм. Жэшээлбэл, М. Каримай «Страна Айгуль» зүжэгтэ Ябагаевай, А. Салынскиин «Барабанщица» — Митрофановай, Д. Эрдынеевэй «Бальжан хатан» гэһэн зүжэгтэ Бүүбэй Бээлэ-хаанай рольнуудые гүйсэдхэһэн юм. Театральна критигууд Мункинай бэлигые үндэрөөр сэгнэдэг һэн.

Бэлигтэй багша В.С. Мункинай габьяа үндэрөөр сэгнэгдээ: «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Учитель-методист», 6-кратный победитель конкурса «Соросовский учитель средней школы», учрежденный Международной Соросовской программой образования в области точных наук (ISSЕР) с присуждением звания «Соросовский учитель», 2-кратный победитель Всероссийского конкурса учителей физики и математики, проведенного Фондом Дмитрия Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых», участник проекта — общероссийской энциклопедии «Одаренные дети — будущее России» — приложение к энциклопедии «Лучшие люди России», лауреат премии Правительства Республики Бурятия имени академика П.Р. Атутова в области образования и науки, лауреат конкурса «Буряад үнэн — Дүхэриг»: «Лучшие люди Бурятии» в номинации «Вершина мудрости — 2001», лауреат премии «Арадай хүндэ — 2000» Кижингинского района. Награжден Почетными грамотами Народного Хурала республики, Министерства образования и науки РБ. Лауреат Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности. Лауреат Государственной премии Республики Бурятия 1996 года за исполнение ведущих ролей в спектаклях Кижингинского народного театра.

Бэлигтэй багша Виктор Санжимитыпович Мункин 2007 ондо наһа бараа. 2008 ондо Хэжэнгэ аймагай депутадуудай Соведэй тогтоолоор Хэжэнгын лицей-һургуулида В.С. Мункинай нэрэ олгогдоо юм.

В.С. Мункин тухай:

Ц. Цырендоржиев. Гурбан уулзалга // Буряад үнэн, 1990, июниин 20;
Беседа с учителем В.С. Мункиным // Бурятия, 1995, 31 мая;
Д.Б. Бутуханов. 50 просветителей Бурятии. Улан-Удэ, 1998;
С. Бухаев. Пророк в своем Отечестве // Бурятия, 2001, 8 июня;
Его же. Учитель перед именем твоим // Буряад үнэн, 2001, сент. 20;
Б. Будаев. Наставник будущих ученых // Бурятия, 2005, 14 октября;
Мункин Виктор Санжимитыпович // Бурятия, 2007, 18 октября.
Автор: Эрхэтэ Дарибазарон, түүхын эрдэмэй дид-доктор