1 декабря 2021

Буряадай мэдээжэ зон

621

Буряадай «Зыкина»

Байгша оной октябриин 29-дэ Буряад хэлэнэй үдэртэ зорюулагдаһан баяр ёһололой үдэшэдэ Яруунын аймагай захиргаанай соёлой таһагай “Сагай сууряан” агитбригадые ударидагша, арад зон соогоо “Буряадай алтан гургалдай” гэжэ алдаршаһан Буда-Ханда Дашиевада “Буряад арадай үмэнэ габьяагай түлөө” гэһэн ВАРК-ын медаль зүүлгэгдэһэн байна.

29 ноября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

133

Үльгэршэн Рэгзэн Эрдынеев

Буряад орондоо мэдээжэ үльгэршэн Рэгзэн Эрдынеев Ярууна аймагай Эгэтын-Адаг һууринда 1909 ондо түрэһэн юм

27 ноября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

155

Жана Дугарова — бэлигтэй багша

Хүнэй түрүүшын хүмүүжүүлэгшэ, абьяас бэлигтэй багша байгаа һаа, тэрэ хүнэй наһан соонь дайралдаһан элдэб бэрхэшээлнүүдые, дабаануудые дабажа шадаха

26 ноября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

131

Цырендаша Доржиев — мэргэн буудагша

Цырендаша Доржиев Буряад ороной Мухар-Шэбэр аймагай Хошун-Үзүүр һууринда түрэһэн юм. Тэрэ Абхаа харгана гэжэ омог отогой хүн байһан.

26 ноября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

143

Бадма Жабон – Россин баатар

Ага нютагһаа гарбалтай Бадма Жабонай хуби заяан гайхамшагтай, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай жэлнүүдтэ партизанска ротын командир дайсанай холын ара талада фашистнуудаар байлдаһан юм.

24 ноября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

194

Генерал Антон Занданов

Антон Бадмаевич Занданов 1918 оной майн 18-да Баргажан аймагай (мүнөө үедэ Хурумхаан аймаг) Гаарга һууринда юрын малшан айлайда түрэһэн юм.

21 ноября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

113

Гомбожаб Цыбиков

1884 ондо Шэтэ хотодо гимнази нээгдэхэдэнь, агын буряадууд энэ һургуулида ехэ үргэл үргөө, туһаламжа хүргөө. Гимназиин түрүүшын гурбан буряад шабинуудай тоодо Гомбожаб Цыбиков оролсоһон юм.

20 ноября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

139

Эсэгын захяа

Эсэгынгээ, Дарибазарон Чимитдоржо Ринчиновичэй, эдлэһэн наһанда хүрэжэ, үшөө хэды жэлээр үлүү наһа гаталаад байнаб. Ямар мэдэрэл намда ерэнэ гээшэб?

19 ноября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

131

Петр Бадмаев

Петр (Жамсаран) Александрович Бадмаев 1841 ондо Агын степной думын Табтаанай һууринда түрэһэн юм.

14 октября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

325

Багша, соёлшо, сайд Евдокия Раднаева

Буряад арадай эрхим басагадай нэгэн, Ород Уласай Арадай гэгээрэлэй отличник, Буряад Уласай габьяата багша, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, «Буряад Уласай үмэнэ габьяатай байһанай түлөө» гэһэн медаляар шагнагдаһан Евдокия Будожаповна Раднаева тухай хөөрөөн.

12 октября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

259

«Тасарсан мах, үсэрсэн шус»

Монгол Уласын Дорнод аймагта түрэһэн Ага 8 эсэгын таһардаһан, һуури бодонгууд гарбалтай хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, оршуулагша, шүлэгшэ, Монголой иргэнэй агаарай тээбэриин (гражданска авиациин) инженер мэргэжэлтэн, авиационно техникумэй багша байһан Дугар Базаргүр тухай мэдээсэл.

16 сентября 2021

Буряадай мэдээжэ зон

473

Барилдаанай баруун захада, тэмсээнэй түрүү һуурида

Мүнөө үеын эрхим тамиршадай нэгэн, сүлөөтэ барилдаан, армейскэ гар тулалдаан, дайшалхы самбо, панкратион мэтэ тэмсээнүүдтэ үндэр амжалтануудые туйлаһан, олон арга ниилүүлһэн (универсальный бой) гэһэн тэмсээгээр уласхоорондын спортын мастерай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, багшанарай колледжын багша, тренер Даши Жаргалович Жамбаловтай танилсалга.