Буряад хубсаһан

Буряад дэгэл

10 июля 2015

2046


Гэрэл зураг Сергей Ильинэй 
Хамниган зоной
Хара гарта орожо,
Хатуу бэрхын
Хамаг зоболон үзэжэ,
Олоной этигэлтэ
Ородой хаанда нэгэдэжэ,
Ороной тэнгэридэ,
Ойхон аралда мүргэжэ,
Бархан уулын
Бэлэ һахижа,
Бэлшэр дахажа,
Байгал далайн
Балта һүхэ дархалжа,
Бүтүү ой зүглэжэ,
Багажа зэбсэг хурсалжа,
Бүглүү шэрэнги отолон,
Байшан гэр сабшажа,
Байдал ажалаа заһажа,
Баян амидарал зүбшэжэ,
Баяр жаргалаа зохёожо,
Үбэлэй хүйтэниие үнгэрөөхэ
Үбиг дала дулаан.
Үхэр, хони тэжээхэ
Үбһэ һүри зузаан.
Гарай хүсэ шанга
Табан хушуу мал үдхэжэ,
Тараг уураг, шэмэ ехэтэ
Тарган соохор үнеэ һаажа,
Элбэг дэлигэр, хашалангүй,
Энхэ тунха байхадаа,
Элүүр шиираг, хиһалангүй,
Эрхэ тангил һуухадаа,
Туулгажа ерэһэн намтараа
Туха орон һанажа,
Тулижа гараһан харгыгаа
Тохи олон һанажа,
Омог зүрхэн этигэлтэ,
Ород заха тойруулжа,
Оюун зүнгөө элидхэжэ,
Одото торго эсхэжэ,
Саада дабаан зүргые
Сагаан эдээр бэлдэжэ,
Сааша гүбээ зорихые
Сагаалса тодоор шэмэжэ,
Улаан хара бүд
Углуу табин эсхэжэ,
Уй гашуу үгые
Узуур татан мүшхэжэ,
Буряад дэгэлэй энгэрые
Буурал хүгшэд зүблүүлээ.
Буряад зоной домогые
Буянта үбгэд эблүүлээ.

Автор: Цымжит БАЗАРОВА


Дэгэл

Эрэ хүнэй үмдэдэг
Һомон дэгэл заатагүй
Энгэртэй, туруутай, захатай,
Заабол долоон тобшотой
Байха ёһотой гэдэг юм.
Утаһан бүһэдэнь углаатай
Мүнгэн хутага, хэтэ
Хүн бүхэнэйнь гоёолто —
Хүсэ шадалайнь гэршэ.


Гэрэл зураг Сергей Ильинэй

Һамган дэгэл

Һара нарандал гэшхэдэлтэй,
Һамгад баһал һайхан.
Һамган дэгэлынь сээжэтэй,
Хормойнь олон хуняаһатай,
Хамсынь туруу, тохойтой
Булхагар ехэ булуубшатай,
Уужань баһал удхатай.
Хонин хурьган дотортой.
Хүйтэнһөө аршалха ёһотой
— Хилэн, шэршүү торгон,
Даалимба, һарьмай дэгэлынь
Хүн зоной шадалһаа,
Баян бүдүүн байдалһаань.Гэрэл зураг Наталья Улановагай

Басаган дэгэл

Хүүхэд, үхид, басагад
Хоёр янзын дэгэл
Холын сагһаа үмдэдэг.
Һомон дэгэл — нэгэдэхинь.
Басаган дэгэл — хоёрдохинь.
Басаган дэгэлынь һамгадһаа
Булуубшаараал илгаатай.

Автор: Цырен-Ханда Жамьянова,
багшын ажалай ветеран


Гэрэл зураг Ася Лыгденовагай