Буряад хубсаһан

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэндэ

10 июля 2015

1052

Тайзан дээрэ аха дүү хоёр хүбүүд


Балбар үлзы һайхан Үльдэргэ нютагһаа
Үндэһэн хубсаһанай нааданда
Шэнэ маягаар эсхэһэн
Буряад маяг оруулһан
Гоёхон хубсаһа харуулхаяа
Зорижо ерээд байнабди.

Д. – Энэ хубсаһа бултыень
Эжыхэмнай оёо юм.
Жаргалма Доржиевна Цыренова гэжэ нэрэ обогтой
Ажалай хэшээлэй багша юм.

Б. – Булган малгай һахас гүүлээд,
Бугын эбэр ялас гүүлээд – гээд,
Буряад- монгол арад тухай үгэ бии гэжэ.
Бадмацырен Дондокович абамнай хэлээ һэн.

Д. – Бархан уулын хормойдо
Байгал далайн эрьедэ
Бидэ байдаг гүбди даа.
Зүб гү, ахай?

Б. – Зүб, зүб, дүүхэмни
Бүри үни-ии холо сагһаа
Бүмбэгэрхэн һэеы гэр соогоо
Буряадууднай түбхинэжэ
Ажаһуугаа юм.

Д. – Табан хушуун малаа хараад,
Тараг сагаагаа буйлуулжа эдеэд лэ,
Амархан байгаал даа,
Аһаа, ахай?

Б. – Элинсэг абанарнай ангууша
Эжынэрнай булта оёдолшо
Энэ дэлхэй дээрэ эгээл гоё хубсаһа
Эсхэжэ, оёжо ябаа ха юм.

Д. – Хубсаһан бүгэдэнь таабаритай
Хэһэг бүринь удхатай.
Ухаатай зон байгаа байна,
Тиимэ гү?

Б. – Тиимэ-э. Харыш даа,
Эрмэгтэй гуталнайшье шантайхадаад,
Эхэ газараа һэндээхэгүйн түлөө ха юм.

Д. - Дэгэлэйшье энгэрэй гоёолтын
Үнгэ һудалынь миин бэшэл.
Хүхэнь – огторгой,
Улааниинь – гал,
Харань – хүрьһэтэ газар.

Б. – Оо! Бэрхэш даа, дүүдэймни,
Олон юумэ мэдэнэлши.
Гурбан тэрэ үнгэшни
Гай тодхор сараха юм гэгшэ.

Д. – Эхэнэр дэгэлэй хормой
Юунэй олон хуняадаһатайгшаб?
Б. – Тэрэш бурхан шажантай холбоотой,
«Ганжуурай» зуун найман ботиин тоотой.

Д. – Буряад малгаймнай угаа һонин түхэлтэй,
Улаан сасагтай, дэнзэтэй.
Тэрэ юунэй түлөө хаб?

Б. – Одоо энэш ехэ удхатай.
Мүнгэн дэнзэмнай – антенна
Мүнхэ сансарһаа дохёо абана.
Улаан залааш – наран гээшэл
Сүмбэр уула, сүн далай, газар, дэлхэй
Угайшье һарбаалжан – бултыень багтаанхай
Үндэр малгаймнай.

Д. – Малгайгаа доогуур хаяхагүй гээшэмнай энэ ха юм,
Мүнөөл ойгобоб.
Үшөө би мэдэхэб,
Мориндоо мордохоор элбэг хормой зохёогдоо.
Харин, ханшын туруубшань
Хүйтэнһээ халхабшал.

Б. – Зай, дүүхэмни,
Иигэд гээд, дүүргэе даа.
Басагаднай, наашаа гарыт,
Буряад моодоёо харуулыт.
Харагшаднай хүлеэжэ байнал.

Д. – Шүрэ мүнгэн гоёолтоо
Шэнхинүүлэн һайрхаял,
Үндэһэн философёо
Үзэсхэлэнгээрээ магтаял.
Урагшаа, манай туургатан!
Автор: Цырен-Ханда Дарибазарова