Буряад хубсаһан

Эрэшүүлэй малгай

7 июля 2015

1250Эрэшүүлэй
малгайнуудта тооробшо малгай, шэгэбшэтэй малгай, юудэн гэхэ мэтэ ороно. Тойробшо малгай гээшэ шэгэбшэгүй, доодо таладань хилэнгээр, халюунай, булганай арһаар һарабша хэһэн малгай юм. Харин шэгэбшэтэй малгай гээшэ ямар арһаар доторлогдоһонһоо боложо, хурьган малгай, үнэгэн малгай, шэлүүһэн малгай гэхэ мэтээр илгардаг. Тойробшо малгайшье, шэгэбшэтэй малгайшье шобхогор оройтой, орой дээрээ залаатай байһан юм.

Малгайн дэнзэ — наран гэhэн удхатай, оройнь — хүхэ (ногоон) үнгэтэй — эсэгэ тэнгэри; улаан залаа — наранай элшэ туяа, гэрэл; hарабша — хара хилэн үнгэтэй — хүрьhэтэ эхэ дэлхэй гэhэн удхатай. Дээрэhээ унаhан наранай элшэ туяа газар дэлхэйдэ, малгайн эзэндэ хэшэг буян үгэнэ гэhэн удхатай.

Малгай гээшые дээрэ табидаг. Доогуур хаяжа болохогүй! Малгайн орой 11 хүшөөhэтэй — Хориин 11 эсэгэ гэhэн удхатай.
Автор: Дондог БАЛЬЖИНИМАЕВ