21 июля 2015

Уг гарбал

2829

Уг гарбалаа мэдэжэ ябая!

«Угаа мэдэхэгүй хүниие
Уһан дээрэһээ гал эдихэ,
Түрэлөө мэдэхэгүй хүниие
Тэмээн дээрэһээ нохой зууха...»

21 июля 2015

Уг гарбал

1330

Түрэл ба түрэлнүүд

Төөрижэ ябаһаар, түрэлөө олохо,
Зобожо ябаһаар, золоо олохо.

20 июля 2015

Уг гарбал

1987

Сонгоол угсаатан

Буддын шажанай дэлгэржэ, бөөнэр болон бөө мүргэлтэдые хашажа байха үедэ тэдэнэр Эрхүү можын Худай голой һалаа болохо Мүрэн голой эрье шадарай нютагуудаар ажаһуухаяа ерээ һэн.

20 июля 2015

Уг гарбал

1359

Сартуул угсаатан

Сартуул угсаатан болбол Сарата уулын хормойдо анха түрүүн ажаһуудаг байгаа. Сарата уулын орой гээшэ һара мэтээр яларжа байдаг һэн ха.

20 июля 2015

Уг гарбал

1135

Нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэе!

Мүнөөнэй байдалаар харахада, зарим хүнүүд нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэхээ болиһон. Нагасын орондо ахай гэдэг.
Энэ манай нэгэ ехэ алдуу болоно. Буряад угсаатанайнгаа ёһо гурим эбдэнэбди.
Хүн гээшэ хододоо нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэхэ ёһотой

20 июля 2015

Уг гарбал

1012

Булгад угсаатан

Булгад хадаа Эхирэдэй ахай гэжэ тоологдодог байгаа. Ушар иимэһээ Булгад, Эхирэд үринэр гэжэ түүрээн мүргэдэг байһан гэхэ.

20 июля 2015

Уг гарбал

1060

“Буряад” гэһэн нэрэ

Мүнөө «буряадууд» гэхэдээ, томо ехэ угсаата байгуулганууд гэжэ ойлгонобди: хори, эхирэд, булгад, хонгоодорнууд, сонгоолнууд, сартуулнууд.

20 июля 2015

Һэеы гэр

2649

Гал тахилга ба гал тухай

Заншал соомнай халуун сай,
Заншал соомнай хани барисаан,
Заншал соомнай галай бадараан”.
(Ц-Д. Дондокова)