Суута ламанар

Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн Хальмаг Уласта дэлгэгдэбэ

23 августа 2019

202

Хальмаг Уласта Цанид Хамба Агван Доржиевта зорюулагдаһан III нүүдэл үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ. Гол түлэб гэрэл зурагуудһаа бүридэһэн тус үзэсхэлэн Дхарамсала хотодо, XIV Далай ламын үргөөнэй дэргэдэ, нээгдээ һэн. Удаань тэндэһээ нүүлгэгдэжэ, Монголой арад түмэнэй үзэмжэдэ дурадхагдаа.

Һонирхолтойнь гэхэдэ, үзэсхэлэнэй нээлгын баяр ёһололдо бага байхадаа, Агван Доржиевтай харилсаһан Нина Санджарыковна Уланова хабаадалсаа. Тэрэ хальмаг тайжа Данзан Тундутовай дүтын хүнүүдэй басаган болоно. Эгээл Тундутовай ордондо Агван Доржиевай заларха үеэр тэрэ хараһанаа дурсана: «Абатаймни уулзаха гэжэ ерэхэдэнь, бидэ газаагаа һуужа байгаабди. Харин тэрэ үедэ абамнай барибшалагдаһан, түрмэдэ һуулгагдаһан байгаа. Энээн тухайнь мэдэхэдээ, Агван Доржиев гансата уруу дуруу боложо, һөөргөө эрьелдээд ябашоо һэн».


— Гоман Ценшаб Хамба Римбүүшэ Агван Доржиевай наһанай намтарта, шажанай, гүрэнэй болон ниитын ажал ябуулгада зорюулагдаһан нүүдэл үзэсхэлэн хүлеэн абаха гээшэ манда нэрэ хүндын хэрэг. Юуб гэхэдэ, Агван Доржиев үнэхөөрөө агууехэ хүн байһан ха юм. Манай Хальмаг талаар Буддын шажан дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ тэрэ тон ехэ хубита оруулһан, — гэжэ Хальмагай Түб хурулай шэрээтэ Анджа гэлэн тэмдэглэбэ.

Түб хурулай гурбадахи дабхарта Агван Доржиевай гэрэл зурагуудтай найман самбар дэлгэгдэжэ, Хальмагай арад зондо, холо, ойрын мүргэлшэдтэ агууехэ санаартанай ажал ябуулгатай танилсаха арга боломжо олгобо. Тус үзэсхэлэн сентябрь болотор үргэлжэлхэ.

Facebook.com/ Центральный Хурул Калмыкии сайтһаа гэрэл зураг абтаба

https://burunen.ru/site/news?id=27746
Автор: Цырен Найманов