Гоёл шэмэглэлэй уралиг

Маарагтада Отошо бурханай субаргын үндыһэн ушараар

9 июля 2015

1181

Маарагтада Отошо бурханай субаргын үндыһэн ушараар
Һаарал холын сагуудһаа
Һаадагай һуршаар зэдэлэнхэй
Элинсэг абанарай габьяагаар
Энэшье үетэн эршэдэнхэй.
Арьяа Баалын үршөөлтэй, аршаантай,
Адистай Эгэтын-Адаг нютагай
Алтан хоймор — Маарагтын номин энгэртэ
Гайхамшагта Зандан-Жуу бурханай баруун талын түшэг нүхэр
Газар, уһан, дайдымнай арша ехэтэ шүхэр
Хорой-Шулуун, Сагаан-Үбгэн обоонуудай үмэнэ
Гүнжэб-баабайн субаргада дүтэхэнэ
Һайхан аба эжын хүмүүжэлдэ хүртэһэн,
Һайн гуримта хүбүүн Эрдэни Дымчиковэй зүн бэлиг, үүсхэлээр,
Хамаг олон нютаг зоной халуун дэмжэлгэ, үнэн сэдьхэлээр
Хайра ехэтэ нигүүлэсхы шэнжээрээ тодорһон,
Хүхэ сэнхир махабад бэеэрээ толорһон
Баруун мотортоо гурбан хорын үбшэниие гэтэлгэхэ
Балин-мировалан үршэеэн һарбайгша,
Зүүн мотортоо амарлингы шанар харуулжа,
Зүгын бал мэтэ домтой аяга дүүргэн баригша
Эмшэлэгшэ аймагтанай Агууехэ Хагаан — Отошо бурханда
Маша ехээр һүзэглэн, бэшэрэн зоригуулагдаһан
Бүмбэрсэг дэлхэйн эрдэни зэндэмэнеэр бүрилдэһэн
Бун сагаан бурхадай ордон оршобой,
Хара хүхэ хүбшэ уула, халюун талата дайдадамнай
Һара наран мэтээр мүнхэдөө гиижэ мандабай
Албатан иргэн, жиндагуудай сэдьхэлдэ
Абаралта Этигэлэй зуун найман зулаар бадарбай!
Хамаг Оросын будаадын шажан сахин баригша
Хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй
Ивалгын дасанай шэрээтэ, гэлэн һахилта
Энэдхэг орондо эрдэм олоһон Аюр лама,
Гүн шойро тодо мэргэн шудалһан
Гэбшэ лама Жаргал багша болон
Номто изагуурта олон ехэ багшанар
Номуун ёһоор арамнайлжа түүхэлээ.
Уһан хара луу жэлэй зунай эхиндэ,
Монгол һарын хорин нэгэнэй нима гарагта
Бэлигтэ Дондог ламын оролдожо урлаһан,
Гурбан зүгтөө хүрдэнүүдээр тойруулһан,
Найма найманай хэмжүүрэй асари субарга
Нарин тооһото юртэмсэнүүдтэй холбоо барин үндыбэй.
Нүгэлэй хүсөөр олдогшо баршадаа наманшалан,
Найман дүрэтэ Отошо бурхандаа һунажа мүргэн зальбарая.
Үргэлэй дээжээр сахюусад, тэнгэри, зонойшье асарһан
«Үлзытэ найман эд» гэгдэгшэ тахилаа табия.
Ум сайн амгалан болтогой!Гэрэл зурагууд: Циден Болдоев

Автор: Цырен-Ханда Дарибазарова