Гоёл шэмэглэлэй уралиг

Хамба ламанарай магтаал

9 июля 2015

1018

Хамба ламанарай магтаал
Амитани абарха Шэгэмүниин шажанай
Ара холын саһата ороной оршонгоор
Умара зүгэй һолонго мэтээр бадархынь
Эбеэл ехэтэй зарлиг тодоор баталагсан
Эзэн хаган — хатан Екатерина — Сагаан Дари эхын хубилгаан.


1
Бараниие аршалха гүн далай суртаалы
Буряад дайдадаа анхан залажа мандуулһан,
Нигүүлэсхын таряалан ургуулһан габьяатай,
Номуун хаанай Һасаһаа үршөөһэн алдартай
1-дүгээр Бандида Хамба Дамба-Даржаа Заяагын Ламаяа магтамай.

2
Хүсэтэнэй хэрэгтэ зол зориг шэрээжэ,
Хамгаалхын бамбайе хатуу гараар бариһан,
Хосоролгүй илалта гиигүүлхэ убдистай
Ханалтай түлөөлгын хаанай алтан медальтай
2-дугаар Бандида Хамба Содномпэл Хэтэрхэйн Ламадаа мүргэмэй.

3
Амарлингүй сэдьхэл жэгүүр даляа хүсэжэ,
Аласай байе мэргэлэн онохо гэбэл,
Аянгата номын эршээр тудуулха хабатай,
Анха түрүүн Тамчын дасан байгуулһан ашатай
3-дугаар Бандида Хамба Жимбаа Ахалдайн Ламаяа магтамай.

4
Хэсүүхэн үйлэдэ оршолонгой хүртэдэг,
Хүмүүни насаны боро харанхы соогуур
Хадагалан хамагынь алдуулхагүй эдитэй
Хурмахан зуур яларһан одоной гэрэлтэй
4-дүгээр Данзан Дэмчиг Ешижамсын Хамба Ламадаа мүргэмэй.

5
Олоной дунда амжалта түгэс эдлэжэ,
Одото заяанай дэлилзэхэ үедэ
Эгэшэг янгаар һодо нэмээхэ абьяастай,
Тамдарал эблүүлэн, Жамсын-гэгээн гэгдэнхэй
5-дугаар Данзан Гаваан Ешижамсын Бандида Хамбаяа магтамай.

6
Уг гарбалаа, абга нагасанараа тахин,
Ухаалан эрхилхэ хэрэгүүдээ бэелхынь,
Зоригоор хуяглан дабхюулха номуун хүсэтэй,
Заншал соонь чойрын һургуули нээһэн солотой
6-дугаар Бандида Хамба Данзан Чойвоон Ламадаа мүргэмэй.

7
Эрдэм ном шудалха табисуур үгышье байбал,
Эрмэлзэл сэгнэжэ, оюун бэлиг түхээдэг.
Очирдари бурханай үршөөһэн адистай,
Отог олоноо хамгаалха зориг ехэтэй
7-дугаар Сандэлэг Ваанчигай Бандида Хамба Ламаяа магтамай.

8
Түшэмэл сайдай хэргэмдэ нэгэнтэ байгаад,
Тушаалаа алдажа, зоболон эдлэгшэдэ
Нарынь харуулан, санаагынь эмшэлхэ домтой,
Номой хүсөөр найдал түхөөхэ эбиеэлтэй
8-дугаар Бандида Хамба Ламадаа — Чой Василидаа мүргэмэй.

9
Энээхэн наһандаа эрхэбэшэ хуряаһан
Эрдэм, бараа баялигаа сайхан тааруулаад,
Сэбэр, нягтаар ябахын сэсэн мэргэн номнолтой
Дасан, жиндагай хилэ, гурим тодорхойлһон
9-дүгээр Чойдор Мархайн Бандида Хамба Ламаяа магтамай.

10
Алдажа нойроо, зэтгэр гашуудал, уй үзөөд,
Амарлингүй тайбанаа бусааха эрхэдэ
Арбан зүгэй туяа зүйн һэргээхэ ридитэй
Аяа Майдари Номун-хаганай алдартай
10-дугаар Бандида Хамба Дампил Гомбын Ламадаа мүргэмэй.

11
Үйлын үреэр аюул тодхорто гэнтэ ороод,
Үе мэсын засалда тудалдахын сагта
Отошо-Манлын хайраар домнохо пэлдэнтэй,
Гурбан зуун үбшэнэй Жор зохеоһон эрдэмтэй
11-дүгээр Чойнзон-Доржо Юрөөлтын Бандида Хамбаяа магтамай.

12
Эрьегүй далайн манан соо төөрихэ сагта
Эгүүридэ нарандал гэрэлтэн абарха,
Этигэл, Номой хүсөөр үхэлы диилэжэ,
Эрдэнитэ бэе олон, дэлхэйе гайхуулһан
12-дугаар Этигэлэй Даша-Доржо Бандида Хамбадаа мүргэмэй!

13
Хараасгай шубуундал өөрынгөө уургай заһан,
Хараалһан хэрэгээ шуумар бүтээдэг золдо
Найман Намсарайн хэшэг хүртээхэ шэдитэй
Шажанай хэрэг шэнээр һэргээхын хараатай
13-дугаар Намжил Лайдабай Бандида Хамба Ламаяа магтамай.

14
Юунһээшье сэнтэй хүн соло, нэрэеэ алдангүй,
Юртэмсын хизаараар аяншалха замуудта
Юһэн ододой элшээр гэрдүүлхэ эрдэмтэй,
Лавранда олоһон дооромбын үндэр зиндаатай
14-дүгээр Бандида Хамба Гуро Цэрэмпилэй Ламадаа мүргэмэй.

15
Тоорогто дэлхэйн хүрьһэ гэшхэн ябахадаа,
Тоогүй дахин унаха, бүдэрхэ сагуудта
Табан хааниие дуудан тулгалха аргатай,
Түбэд «Джуд-ши» түрүүлэн оршуулһан габьяатай
15-дугаар Бандида Хамба Цэнгунжаб Банюугай Ламаяа магтамай.

16
Хорбоо оршолон хара сагаан бүридэлтэй
Хиндан шороор нүгэл хүсэжэ ерэхэдэнь,
Муу үйлэһөө эндүүгүй сүлөөлхэ эрхэтэй,
Сэмүүн саг тэсэһэн һүүлшын хамбын түүхэтэй
16-дугаар Бандида Хамба Данжа Мункожабай Ламадаа мүргэмэй.
17
Үхэлэй эзэн Чойжил сахюусан һэргэлэн,
Үдэр һүниин сунгалтагүй хэзээшье буухадань,
Амидарал бусааха аршаанай бүмбэтэй,
Аюулта дайн соо дасан бодхоохо шадалтай
17-дугаар Бандида Хамба Лубсан-Нима Дармын Ламаяа магтамай.

18
Түрэһэн, унаһан эхэ тоонто нютагтаа
Түбхинэжэ батаар, дүрбэн тэгшэ байхада,
Арьбадхан хурылха далгын һомын дүбшэнтэй,
Андын барисаа дэлхэйгээр дэлгэн амжанхай
18-дугаар Бандида Хамба Еши-Доржо Шарабай Ламадаа мүргэмэй.

19
Харилсаа холбоо хари гүрэнтэй байгуулан,
Халуун найрамдал үргэдхэжэ ябахада,
Харгалзан дэмжэхын тусгаар дээдын зүмпрэлтэй,
Энэдхэг, Монголоор хубарагуудаа һургагша
19-дүгээр Бандида Хамба Жамбал-Доржо Гомбын Ламаяа магтамай.

20
Нарин тооһото юртэмсэ мэтэ тохойгоор,
Нюусын шүхэр бариха заяанай тудахада,
Халхалан абарха зүрхэн тарниин догжууртай,
Хамагай тайбан аршалгын дээдын шагналтай
20-дугаар Бандида Хамба Жимба Жамса Эрдэниин Ламадаа мүргэмэй.

21
Одото ерээдүй тээшэ тэгүүлдэг ёһоор
Одоо хараа, үзэл, һэдэбээ хүгжөөхэдэ,
Гурбан сагта хатуужалай үндэр жэшээтэй,
Хорин жэлэй сүлэлгэ дабаха зоригтой
21-дүгээр Бандида Хамба Мүнхэ Цыбигэй Ламаяа магтамай.

22
Будаадын шажанай тугынь бахимаар адхан,
Буурай Буряадай һүлдыень дээрэ үргэгшэ,
Хамаг сахюусадай гал дүхэриг хүрээтэй,
Харюусалгата Сангхадаа Богдо Зонхобын дүримтэй
24-дүгээр Бандида Хамба Дамба Аюшиин Ламадаа мүргэмэй!

***
Эрьегшэ галабай али сэмүүн сагуудта
Этигэл, зоригоо алдангүйгөөр туйладаг
Илгуугсан бурхадай дүрэ шарай элсүүлһэн,
Иргэн олондоо үнэн замыень харуулһан
Изагуур үндэр Хамба Ламанартаа юһэн эрдэнеэр мандал
үргэн магтамай!
Автор: Цырен-Ханда Дарибазарова