25 ноября 2019

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

460

Бурхан зурагша Николай Дудкогой буряад оршуулгатай ном

Байгша 2019 ондо Ород Уласай Уран зураашадай Холбооной гэшүүн, будын шажанай бурхадай дүрэ зурагша Николай Дудко «Буряад Уласта буряад хэлэ сахилга ба хүгжөөлгэ» гэһэн Буряад Уласай Гүрэнэй соёлой яаманай түлэбөөр «Свет пробуждённых» — «Гэрэл түхөөгшэд» гэһэн ном ород ба буряад хоёр хэлэн дээрэ хэблэжэ гаргаба.

3 декабря 2019

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

550

Бурхан зурадаг зурааша ламанар Самбу Ринчинэй Шагдар ба Будажаб хоёр

Анаа дасанай хубарагууд, зурааша ламанар Ринчинэй Шагдар ба Будажаб гэбшэнэр Зүүн-Үльдэргэ нютагта, Улаалзай хүбдүүд гарбалтай борсотон угай Самбу Ринчинэй бүлэдэ 1894-1896 онуудта түрэһэн.

26 декабря 2014

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

1935

Буряад дасангуудай соёл, урлал тухай

гү, али  Роман Мэрдыгеев Солбонэ Туяа хоёрой 1927 ондо “дугануудай эди шэдитэ дараануудһаа” юушьеб олоһон тухай.

1 сентября 2021

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

320

Манзашэрэ бурхан

Манзашэрэ (Манджушри) бурханай нэрын удха гэбэл «Һайн сэдьхэлтэ, сууда гарагша, ирагуу дуута» болоно. Тэрэ мүн ондоошье нэрэтэй, жэшээнь, Манджугхоша (һайхан хоолой).

11 августа 2021

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

309

Очирвани — монгол туургатанай сахюусан

Очирвани (Ваджрапани-түб., Базарвани-бур.) бодисада монгол туургатанай сахюусан гэгдэдэг. Очирваниин дүрые үнэнтөөр бисалган урдаа барибал, ёгоозориин шэди (сиддхи) олохо зэргэтэй.

21 сентября 2021

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

73

Һама сахюусан

Балдан Һама сахюусан (Шри Дэви-санскр., Палден Лхамо-түб., Охин Тэнгри-монг.) — Сайн сагай гурбадахи бурхан Кашьяпын бэеһээ мүндэлһэн, хамаг бурхадай бэльгүүн шэди, дайшалхы хүсэ элсүүлһэн бодисада.