Театрай уралиг

Буряад театрай зүжэг - Ютубтэ!

9 октября 2019

226

«Оройтоһон дуранай охин» зүжэг БУ СБДЭЗ «Буряадай Гүрэнэй Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Академическэ Драмын Театр» тиишээ хүрэхэ аргагүй харагшадта зорюулагдана.

«Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хамгаалха, болбосоруулан хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээнэй түсэбтэ ороһон энэ ажал Соелой Яаманаар дэмжэгдэнэ.
Гансаардажа ябаһан хоер наһатайшуул тухай зүжэг харагшадта ехэл һайшаагдаа гэхэдэ алдуу болохогүй. Ярослава Пулиновичай «Земля Эльзы» зохеолой удхаар найруулагдаһан энэ зүжэг манай юрын байдал зураглана ха юм. Үбгэнэйнгөө наһа барһанай һүүлээр түрүүшынхиеэ сүлөөтэй болоһон хүдөөгэй эхэнэр хотоһоо ерэһэн наһанайнгаа амаралтада гараһан эрэ хүнтэй танилсана. Энэ уулзалга хоюулайнь наһа ото ондоо болгоожорхибо. Тиигээд дураяа хайшан гэжэ үетэн нүхэдтөө, үри хүүгэдтээ ойлгуулхаб?


Энэ зүжэгтэ зүжэгшэдэй гурбан үе хабаадалсана. Эдэ гэхэдэ: Лариса Егорова, Михаил Елбонов , Людмила Дугарова, Марта Зориктуева, Дарима Сангажапова, Баста Цыденов, Должин Тангатова, Дарима Лубсанова, Надежда Мунконова, Жажан и Болот Динганорбоевтан, Биликто Дамбаев, Людмила Тугутова, Ада Ошорова.


Найруулагшань Тадас Монтримас, зурааша Кристина Войцеховская, хүгжэмынь Анджей Петрас


Ютуб-дахи зүжэг ганса буряад хэлэн дээрэ гүйсэдхэгдэнэ. Буряад театр ошобол, энээниие ород хэлэн дээрэ оршуулгатайгаар харахада болоно. Оршуулагша Дабацу Юндунова.


Түрүүшын хэһэг https://www.youtube.com/watch?v=Xnx2JkQtd3Q


Хоердохи хэһэг https://www.youtube.com/watch?v=RwlKen1aMuY