Зүжэгүүд ба хэмжээ ябуулганууд

Доржо Сультимов - 60

18 августа 2020

614

2011 оной февралиин 25-да Буряад театрта үнгэрһэн үдэшын сагай ба ябасын хубаари.

Доржо Сультимов - 60

ХҮТЭЛЭГШЭД:

ДОЛЖОН ТАНГАТОВА
ОЛЕГ БАБУЕВ

О. БАБУЕВ: Амар сайн, хүндэтэ холо ойрын айлшад!

Д. ТАНГАТОВА: Сайн байна, Буряад драмын академическэ театр!

О. БАБУЕВ: Мүнөө үдэшэ Буряадаймнай эрхим хүбүүдэй нэгэн Доржо Сультимов айлшадаа эндэ хүлеэн абажа, арадаймнай амин гол — эдеэнэй дээжэ болохо аяга сайгаа дэлгэнэ... 

Д. ТАНГАТОВА: Ушар юуб гэхэдэ энэ хүмнай тэбхэр жаран жэлэй саана, Хэжэнгын аймагай Ород тосхондо, саhа бордоhоор хуйлаhан декабриин дүрбэнэй үдэр,.. үдэшэ юм гү, али үглөөгүүр?,. алтан дэлхэйдэ мүндэлhэн байгаа...

О. БАБУЕВ: Тиигэжэ бидэ мүнөө, эндэ иимэ олоороо суглараад hуухадаа, Большевигуудай наhанай илгаа бүхэндэ гэшүүн ябаhан, онсолхо болоо hаа: октябрёнок, пионер, комсомолой гэшүүн,.. харин мүнөө — Россин Ниитэ нэгэн партиин гэшүүн,..

Д. ТАНГАТОВА: ...hургуулиин hурагша, колхозой гэшүүн, жолоошон, оюутан, артист, Буряадай радиогой ахамад редактор, театрай директор,..

О. БАБУЕВ: ...Буряад Республикын габьяата артист, Буряад Республикын арадай артист, Россин габьяата артист, Буряад Республикын Гүрэнэй шангай лауреат, Монголой Чингисхаанай орденой кавалер, Хани Барисаанай орденой кавалер,..

Д. ТАНГАТОВА: ...Россин Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн, Россин Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Россин Театрай ажал ябуулагшадай холбооной гэшүүн, Россин Авторнуудай бүлгэмэй бодото гэшүүн, уран зохёолшо, драматург,..

О. БАБУЕВ: ...найдамтай наhанай нүхэр, энхэргэн дулаан эсэгэ — гэр бүлын түшэг, тулгуури,..

Д. ТАНГАТОВА: ...эрилтэ ехэтэй хүтэлбэрилэгшэ, найдамтай нүхэр, юрэл hайн хүн, Ородой жаран улаан хүбүүдэй нэгэн Доржо Норбосампилович Сультимовэй «Жаран наhанай жаргал hайхан лэ...», — гээд, амаршалхаяа сугларба гээшэбди. Хүндэтэ нүхэд, барандаа юбиляраа танижа байна бэзэбди? Доржо Норбосампилович, бодожо бэеэ харуулыт! (когда он встанет, двое ведущих, увлекая зал):

ВЕДУЩИЕ, ЗАЛ: Хурай-ай! Хурай-ай! Хурай-ай-ай!

АРТИСТ: Зааханhаа тэнжэhэн үлгымнил даа.
Заяанай гансахан ам(а)рагтайгаа
Гуламтаа бадаргаан hууналди даа —
Гарбалайм сэнтэйхэн нютаг юм даа.

АРТИСТ: Холоhоо, хүшэрхэн аян замhаа
Хододоол намайгаа хүлеэhээр лэ.
Эльгэлэн энхэрдэг Хэжэнгым
Энгэртэнь оршоhон нютаг юм даа. 

АРТИСТ: Эдирхэн залуухан наhанhаамни
Этигэл, бодолоор далижуулан,
Энхэрэн намайгаа угтадаг
Эжыл, абымни нютаг юм даа.

АРТИСТ: Жаранхан улаан хүбүүдэй
Жаргалай орон гэлсүүлhэн
Ородоймни гол hайхан даа,
Омогорхожол ябанаб даа...

О. БАБУЕВ: ...гээд Доржо Сультимов бэшэhэн байдаг.


Энэ үдэшыемнай нээхыень Буряад Республикын Правительствын Түрүүлэгшын орлогшо, Доржо Норбосампиловичай нютагай, Хэжэнгын түхэреэнhээ гарбалтай Баяр Гвибалович Бальжировта энэ микрофоноо барюулхамнай.

Б. Г. БАЛЬЖИРОВ:

ДАЛЕЕ ВЕДУЩИЕ ПО СПИСКУ

Д. ТАНГАТОВА: (Академическая объявка, как на концерте)

Тайзан дээрэ Россин габьяата артист Олег Бабуев. Рассказ «Театрай хүбүүд»

О. БАБУЕВ. РАССКАЗ. «ТЕАТРАЙ ХҮБҮҮД»

Т Е А Т Р А Й Х Ү Б Ү Ү Д
рассказ

АРТИСТ: «Алтан бэhэлиг». Манай тайзан дээрэ табигдаhан энэ зүжэгтэ артист Галина Галсанова hабаа баряад, тэрэ дээрэ гаража hуугаад:
Алтан жоо, 
Нэхин жоо...
Алтан дээрээ
Нэхин жоо..,
гэжэ hабаагаараа тоншожо, дуулажа hуудаг бэлэй. Галимнай тоншо-тоншоhоор хүбүүтэй болоод, гэртээ hуушаба. Галиин орондо Надежда Мунконова наададаг боложо, баhал тэрэ hабааень баринхай, дээрэ гараад, тэрэл дууладаг дууень дууладаг болобо. Нэгэтэ, тэрэл зүжэгэйнгөө ябажа байха үедэ, Надя тайзан дээрэ байгаад:
— Энэ Галимнай hабаагаараа тоншожо дуула-дуулаhаар, хүбүүтэй болоод hуушаба. Мүнөө би тэрэ hабааень тоншоноб, баhа хүбүүтэй болохомни гээшэ аа гү?.. — гээ бэлэй.
...Надишье тэрэ hабааень удаан тоншоогүйл даа, баhал хүбүүтэй болоод гэртээ hуушана hэмнэй.
Тэрэ зүжэгтэ Пэлжэд бии hэн... Артист Баярма Дашадоржиева баhа хүбүүтэй, мүнөө гэртээ hуужа hууна...
Зүжэгэймнай автор хэн бэлэй?

АРАД ЗОН: Доржо Сультимов!!!

АРТИСТ: Зүб даа, Доржо Сультимов... Тиихэдэ үшөө нэгэ зүжэг. «Эртын хабар». Эндэ, зүжэгэй дүүрэхэ багта, зулгы зунай эхилээд тооной байхада, Арын нуурай эрьедэ иимэ нэгэ хөөрэлдөөн болоно:

СЭСЭГ: ...Шинии зүрхэн минии зүрхэн соо...

БУЛАД: Сэсэгэйнгээ гэдэhэн дээрэ гараа табяад: Хүбүүн түрөө hаань, Гэндэн гэжэ нэрэ үгэхэбди... 

АРТИСТ: Болод тиигэжэ Жаажанайнгаа гэдэhыень эльбэ-эльбэhээр гэртэнь ябуулаа, Жаажан хүбүүтэй болоод hуужа hууна. Жаажанай орондо хоёрдохи составhаа Гэрэл Балданова бии болоод,.. Болод баhа Гэрэлэйнгээ гэдэhыень эльбэ-эльбэhээр: «Хүбүүн түрөө hаань, Гэндэн гэжэ нэрэ үгэхэбди...» гэ-гэhээр, баhал гэртэнь ябуулаа. Гэрэл мүнөө хүбүүтэй болонхой hууна.
Сэсэгэй рольдо мүнөө залуу артист Гульнара Будаева, Гуля ехэл hайн рольдо ороо байна, теэ, залуу зон, өөhэдөөл мэдэхэ юумэд бэзэ даа...
Зүжэгэймнай автор хэн бэлэй?

АРАД ЗОН: Доржо Сультимов!!!

АРТИСТ: Тиимэ даа, Доржо Сультимов... Тиихэдэ үшөө нэгэ иимэ юумэ анхархаар байна.
Театраймнай директор ехэ ябуулга хэжэ, Санкт-Петербургын академитэй хэлсээ баталжа, хэдэн залуушуулые hурахыень ябуулаа бэлэй. Тэдэмнай энэ зундаа түрэл театртаа бусажа ерэхэнь. Арбан нэгэн залуу артистнарые хүлеэhээр байтарнай,.. тэндэhэймнай арбан хоёр хүн ерэхэеэ байна. Ушар юуб гэхэдэ Лосолма хүбүүтэй болоо... 
Театраймнай директор хэн бэлэй?

АРАД ЗОН: Доржо Сультимов!!!


АРТИСТ: Тиимэ, тон зүб, Доржо Сультимов... Хэзээдэшье hайхан hанаатай, hайхан сэдьхэлтэй, hайхан «гартай» хүнэй эрхилhэн үйлэ, хэрэгүүд урагшатай, hайн hайхан хойшолонтой байдаг гээбы даа. Буряад арад: «Үнэр баян — үри хүүгэд», гэжэ хэлсэдэг. Театрайнгаа хүреэлэн соо үнэр баян лэ ажаhуухамнай болтогой! Хүндэтэ Доржо Норбосампилович, арад зондоо хэрэгтэй, hонин-hонин удхатай зүжэгүүдээ олоор лэ бэшэжэ, түрэл театртаа дурадхажа байгыт, хүбүүд гээшэ хэзээдэшье хэрэгтэй ха юм! Жаран наhанайтнай дабаан дээрэ хүнгэн хүгтэй, согтой шогтой, энхэ мэндэ ажаhуухыетнай театрайнгаа бүхы артистнарай зүгhөө үнэн зүрхэнhөө үреэнэб! Танай hайндэрөөр, хүндэтэ Доржо Норбосампилович, манай hайндэрөөр, хүндэтэ буряад театрайхид!!!

ХАБААДАХА ДУУШАД:
ДАМБА ЗАНДАНОВ, БААТАР БУДАЕВ, НАМХАЙН МӨНХЗУЛ, ДАМБАДУГАР БОЧИКТОЕВ, СЭСЭГМА ДОНДОКОВА, НАЦАГДОРЖИЙН НЯМДОРЖ, СЭДЭН-ЕШЭ БИМБАЕВ, ЖААЖАН ДИНГАНОРБОЕВА, БОЛОД ДИНГАНОРБОЕВ, СЭНГЭ ЛОМБОЕВ, СОЛБОН СУББОТИН, БАЯРТА ЕНДОНОВ, «БҮРГЭД»
Автор: Николай Шабаев