Аудио

«Буряад ФМ» радиогой «Үлзы утаһан. Соёл, уралиг» гэһэн дамжуулгада Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева

25 ноября 2019

518


Соёлой сайд Соелма Дагаева

Аймагуудаар болон Улаан-Үдэдэ боложо байһан шэнэ барилганууд тухай, Үндэһэнэй ямар түсэл, программанууд хүдэлжэ захаланхайб, ямар нютагуудта Соёлой байшангууд заһабарилгада орооб гэжэ хөөрэбэ.
Мүнөө жэлэй барилгануудай газарнуудһаа гэрэл зурагууд: 
Автор: Жанна Дымчикова хөөрэлдэбэ

Аудио

1515

Аудиокнига на бурятском языке «Шоно Батор»

Аудиокнига создана для детей младшего и среднего возраста, родителей и педагогов. Планируется, что «Шоно Батор» станет практическим пособием для детей по бурятскому языку, истории Бурятии и национальным музыкальным инструментам.