НА БУРЯТСКОМ

Аудио

Диск «Би томо болооб»

4 октября 2018

298

Диск «Би томо болооб»


Мүнөө
сагта “Мүнгэн хонхонууд” гэһэн үхибүүдэй ансамбль олоной дунда мэдээжэ болонхой. Хүүгэдэй 18 дуутай “Би томо болооб!” гэжэ нэрэтэй  түрүүшын согсолбори-диск 2014 оной 3 һарада арад зоной анхаралда дурадхагдажа, габшагай хурданар таража дэлгэрһэн байна. 

Уже несколько лет подряд набирает популярность проект детского вокального ансамбля "Мүнгэн хонхонууд" (Серебряные колокольчики) с песнями бурят-монгольских авторов. Первый диск ансамбля "Би томо болооб!" (Я уже большой!) из 18 новых песен был презентован в марте 2014 года и имел большой успех. 
Дуунууд/ Песни 

1. Найданов Намжил, Улзытуев Аюр - Буряад-Монголнай

2. Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э. - Баабгалдай

3. Гомбожапова Настя - Эрбээхэй

4. Батожаргалова Ю., Будаева А., Гармаев Э., Ламаева А., Ринчинов Б., Эрдынеев Ц. - Дүүжэн-даажан

5. Бимбаева Сарюна - Би дуратайб

6. Тудупов Жамьян - Нэрэгүй Нэхытэ

7. Будаева Алтана - Зүгы

8. Бурхиева Нарана, Ринчинов Бавасан - Амар мэндэ, Наран

9. Гомбожапова Настя, Данзанова Вика - Борбилоо

10. Маланова Галя - Һолонго

11. Гармаев Эрдэни - Би томо болооб


12. Бимбаева Сарюна - Улаалзай

13. Батожаргалова Юмжана, Будаева Алтана - Эхирнүүд

14. Маланова Галя - Сагаан һараар

15. Эрдынеев Цыбаан - Баабгайн мёдхон

16. Батожаргалова Юмжана - Бүмбэгэ

17. Ольга Жигмитова, хүүгэдэй ансамбль - Нойр

18. Хүүгэдэй ансамбль - Баяртайб

Фонограммы без голоса 


1. Монголнай

2. Баабгалдай

3. Эрбээхэй

4. Дүүжэн-даажан

5. Би дуратайб

6. Нэрэгүй Нэхытэ

7. Зүгы

8. Амар мэндэ, Наран

9. Борбилоо

10. Һолонго

11. Би томо болооб

12. Улаалзай

13. Эхирнүүд

14. Сагаан һараар

15. Баабгайн мёдхон

16. Бүмбэгэ

17. Баяртайб


Автор: Жанна Дымчикова